jesle

Práce v jeslích by měla být postavena na třech základních stavebních kamenech:

  • vzájemná důvěra a respekt všech aktérů (dítě, rodiče, pečující osoby),
  • profesionalita a komunikace (profesionální péče, promyšlené výchovné působení, plánování, hodnocení),
  • tolerance (vycházející z lidskosti, upřímnosti a otevřenosti).
Co nabízíme

Jesle budou v maximální kvalitě zabezpečovat zájmy svěřených dětí. V naplňování tohoto cíle je pracovníkům nápomocen sestavený PLÁN INDIVIDUÁLNÍ PÉČE – komplexní dokument, který má naplňovat potřeby dítěte i rodiny prostřednictvím profesionální péče.
Ta bude probíhat ve  skupinách, kde o čtyři děti pečuje jedna stabilní chůva. V případě potřeby bude krátkodobě nahrazena pomocnou chůvou, která dobře zná systém chodu jeslí i individualitu každého dítěte.

Režim dne je vystavěn tak, aby respektoval potřeby každého svěřeného dítěte, aby ho maximálně stimuloval a současně zabezpečoval dostatek odpočinku. Již od útlého věku se pracovníci jeslí snaží  děti vést k zásadám zdravého životního stylu, denně je preferován pobyt na čerstvém vzduchu, v prostředí parků a hřišť. Při všech činnostech se klade velký důraz na bezpečnost a prevenci úrazům.

Pobyt dítěte v jeslích nezastupuje funkce rodiny, jedná se pouze o doplněk péče, kterou vede a reguluje rodina. Pracovníci jeslí pracují v úzké vazbě s rodinou.

Kdo bude o děti pečovat

Tým chův tvoří pracovnice, jejichž vysoké předpoklady vyplývají nejen z nejvyššího dosaženého vzdělání v oboru sociálního či zdravotního, ale zejména jejich osobnostních kvalit a životních zkušeností.

Provozní doba

Jesle jsou otevřeny každý pracovní den v době od 7,00 – 15,30 hod.

Pro koho jsme určeni

V souladu se snahou o podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v Kroměříži jsou jesle určeny pro děti, jejichž oba dva rodiče spadají do jedné z následujících skupin:

  • jsou zaměstnaní/ podnikají,
  • jsou nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP),
  • se vzdělávají (prezenční nebo dálkové studium, rekvalifikace).

Pro přijetí dětí do jeslí není rozhodující míra samostatnosti v oblasti hygieny (pleny), sebeobsluhy (převlékání, obouvání) a samostatného stravování. Na snahu rodičů o postupnou samostatnost dětí budou v rámci péče navazovat pracovnice jeslí.

Další podmínky

Strava je hrazena dle množství odebraných jídel za měsíc.

Všechny výše specifikované položky odebírá spolek od externího dodavatele. Příjmy od rodičů spolek dále poukazuje dodavatelům a negeneruje z těchto příjmů žádný zisk.