Rozdílová profesní zkouška – Chůva

Jsme akreditované zařízení, které pořádá zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M).

Od 1. 7. 2022 (pro poskytovatele s oprávněním vzniklým před účinností zákona až od 1. 10. 2024) začala platit nová podmínka, že při péči o děti v DS bude muset mít vždy alespoň jedna z pečujících osob novou profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině.

S ohledem na tuto skutečnost nabízíme možnost složení rozdílové zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, jejíž předpokladem je absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve zkouška vykonána.

Uznány budou tyto kompetence:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

Zkoušeny budou tyto kompetence:

 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Vstupní předpoklady

 • min. 18 let věku
 • výslovnost bez logopedických vad – ověří zkoušející v rámci realizace zkoušky
 • osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Forma zkoušky a termíny

Zkouška z profesní kvalifikace probíhá PREZENČNĚ v Kroměříži (popřípadě v místě objednatele) a skládá se z písemné, praktické a ústní části.

termíny:

 • září 2023 – sobota
 • listopad 2023 – neděle

Cena zkoušky

Cena rozdílové zkoušky je 3 000 Kč
V ceně jsou zahrnuty odborné konzultace s lektory (3 x 60 min.) před konáním zkoušky, pitný režim po dobu konání zkoušky.

V případě zájmu o vykonání zkoušky prosím kontaktujte Lenku Tomm (rekvalifikace.chuvy@gmail.com), předsedkyni spolku, která s Vámi vyřeší všechny podrobnosti.